Vrij verkeer van de goederen van de uitspraak

De uitgangspunten van de Europese Gemeenschap

Nauwkeurig antwoord op de test "Wat is een CE-certificaat?" hangt samen met de oplossing van de uitgangspunten van het zijn van een Europese Unie. Er wordt uitgedrukt dat de essentie van zijn taak drie principes zijn: het vrije verkeer van goederen, hoofden en geld. Om de bovenstaande beginselen te creëren, hebben de EU-lidstaten besloten alle moeilijkheden in het intracommunautaire handelsverkeer weg te nemen en overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk beleid in de overeenkomst met niet-EU-partners. Dankzij dit is er een uitwisselingsgebied gecreëerd op het gemeenschapsplein, geschikt voor de plaats die wordt gebruikt in de grenzen van één land. Het kreeg de naam van de interne Europese markt of de gemeenschappelijke markt.

Gemeenschappelijke Europese markt en marketing van producten

De nationale eisen met betrekking tot de conditie en veiligheid van producten zijn zelf de grootste problemen in verband met handel tussen landen. In elk land waren nieuwe patronen en waarden van kracht, die aanzienlijk waren verdeeld over verschillende landen. De producent die zijn goederen in het buitenland moest aanbieden, moest elke keer aan zijn persoonlijke eisen voldoen. In de zin van het opheffen van handelsbelemmeringen was het noodzakelijk om deze verschillen op te heffen. Normen in combinatie met het retourneren van goederen konden niet worden opgeheven. Daarom was een goede oplossing om de waarden binnen de hele gemeenschap te verenigen, dankzij welke handelsuitwisseling aan deze vereisten werd onderworpen.

In het beginstadium werd een poging gedaan om EU-regelgeving met betrekking tot sommige categorieën materialen en materialen te reguleren. Met terugkoppeling naar een hoge mate van complexiteit en tijdrovende processen is een dergelijke oplossing vrijgegeven.

De oplossing was om een ​​vereenvoudigde oplossing voor technische harmonisatie te creëren. De essentiële veiligheidseisen voor de gegeven productgroepen zijn vastgesteld, die moeten worden uitgevoerd voordat het product of artikel wordt verplaatst naar de Europese Simple Market.

Ondernemers van buiten de EU die van plan zijn een artikel op de communautaire markt in te voeren, bijvoorbeeld uit Turkije, moeten hun geld laten voldoen aan de EU-kwaliteitsnormen en -normen. Bevestiging van dit feit berust bij hen.

Er zijn geharmoniseerde normen opgesteld, waardoor ondernemers weten aan welke basisvereisten moet worden voldaan. Het is echter geen verplichting om deze normen te verstrekken. Ondernemer die in de volgende methode aantoont dat zijn product is toegelaten tot de handel op de Community Sales.

Ce-certificaat - verklaring van de fabrikant

De CE-markering is even vreemd als de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan bepaalde eisen van de regels die erop van toepassing zijn.Is op de hoogte van het symbool van de verklaring van de fabrikant of een gemachtigde vertegenwoordiger. Bevestigt dat het product in de unie is gemaakt met belangrijke vereisten in de productspecifieke richtlijnen. Het kan een of meerdere verschillende richtlijnen naleven.

Het Gemeenschapsrecht voorziet in een vermoeden van overeenstemming en de werking van minimale veiligheidsvoorschriften voor een product met het CE-merkteken.

Het CE-certificaat wordt verzameld op het materiaal onder onze verantwoordelijkheid of de bevoegde vertegenwoordiger. Het resultaat is dat het bewijst dat het product voldoet aan de strenge eisen van de richtlijn. Om dit feit in te voeren, wordt de conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd en na een goede verificatie wordt een conformiteitsverklaring afgegeven. De conformiteitsbeoordelingsprocedures kunnen verschillen met betrekking tot de risico's die gepaard gaan met het gebruik van een bepaald product. Hoe vollediger het risico van het afleiden van het resultaat terwijl de diepte zwaar is, des te minder procedures moeten worden bereikt door de fabrikant of geautoriseerde vertegenwoordiger. In individuele gevallen is het raadzaam om de vereisten van zelfs meer dan een dozijn communautaire normen toe te passen.